Αρμοδιότητες Συμβουλίου

8.Το Συμβούλιο έχει συμβουλευτικό ρόλο, αναφορικά με-

(α) τον καθορισμό της πολιτικής αιμοδοσίας·

(β) τις διαδικασίες αιμοδοσίας, επεξεργασίας, διανομής και διαχείρισης του αίματος στη βάση διεθνών και ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων·

(γ) την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα αιμοδοσίας·

(δ) την υιοθέτηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης του αίματος και αιμοεπαγρύπνησης στη βάση διεθνών και ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων· και

(ε) οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, για το οποίο η αρμόδια αρχή κρίνει σκόπιμο να συμβουλευθεί το Συμβούλιο.