Αρμοδιότητες Συμβουλίου

8. Το Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα να συμβουλεύει την αρμόδια αρχή, αναφορικά με -

(α) Τον καθορισμό της πολιτικής αιμοδοσίας·

(β) τον καταρτισμό των προγραμμάτων της αιμοδοσίας και διαφώτισης·

(γ) την αντιμετώπιση προβλημάτων, που είναι δυνατό να παρουσιαστούν σχετικά με τη συλλογή, διαχείριση και διάθεση του αίματος·

(δ) την εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων αίματος για τις ανάγκες του πληθυσμού και τα μέτρα προς αποφυγή αχρήστευσης συλλεγομένου αίματος·

(ε) οποιοδήποτε άλλο θέμα, σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, για το οποίο η αρμόδια αρχή κρίνει σκόπιμο να συμβουλευθεί το Συμβούλιο.