Αρμοδιότητες Συμβουλίου

8. Το Συμβούλιο έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα πιο κάτω:

(α) Καθορισμό πολιτικής·

(β) καταρτισμό προγραμμάτων για τις Παγκύπριες δραστηριότητες σχετικά με την αιμοδοσία και διαφώτιση ·

(γ) επιλαμβάνεται όλων των προβλημάτων που δυνατό να παρουσιαστούν σχετικά με τη συλλογή, διαχείριση και διάθεση αίματος·

(δ) φροντίζει να υπάρχουν επαρκείς ποσότητες αίματος για τις ανάγκες του πληθυσμού και λαμβάνει όλα τα μέτρα προς αποφυγή αχρήστευσης συλλεγόμενου αίματος·

(ε) διαχείριση του Ταμείου που καθιδρύεται δυνάμει του Νόμου αυτού·

(στ) άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που παρέχονται σε αυτό από τον παρόντα ή άλλο Νόμο·

(ζ) εποπτεύει την τήρηση μητρώων αιμοδοτών.