Σύσταση Συμβουλευτικών Επιτροπών

9.-(1) Το Συμβούλιο, για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του, δύναται να προβαίνει  στη σύσταση εξειδικευμένων επιστημονικών επιτροπών και υπεπιτροπών.

(2) Το Συμβούλιο με έγκριση του Υπουργού Υγείας δύναται να εκδίδει κανονισμούς δημοσιευόμενους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τη σύσταση και λειτουργία των επιτροπών ή υπεπιτροπών που αναφέρονται στο εδάφιο (1).