Σύσταση Συμβουλευτικών Επιτροπών

9.-(1) Το Συμβούλιο για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών του Νόμου αυτού και για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του δύναται να προβαίνει στη σύσταση εξειδικευμένων επιστημονικών επιτροπών ή υπεπιτροπών.

(2) Το Συμβούλιο με έγκριση του Υπουργού Υγείας δύναται να εκδίδει κανονισμούς δημοσιευόμενους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τη σύσταση και λειτουργία των επιτροπών ή υπεπιτροπών που αναφέρονται στο εδάφιο (1).