Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αιμοδοσίας

7.-(1) Καθιδρύεται Εθνικό Συμβούλιο με την επωνυμία Εθνικό Συμβούλιο Αιμοδοσίας με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 8.

(2) Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Υπουργός Υγείας. Αντιπρόεδροι είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και η αρμόδια αρχή.

(3) Μέλη του Συμβουλίου είναι-

(α) Ο Γραμματέας της Επιτροπής·

(β) [Καταργήθηκε]·

(γ) οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Συντονιστικών Επιτροπών Αιμοδοσίας και Διαφώτισης·

(δ) [Καταργήθηκε]·

(ε) εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού·

(στ) εκπρόσωπος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου·

(ζ) εκπρόσωποι εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανισμών με συναφές αντικείμενο δράσης και κατόπιν έγκρισης του Συμβουλίου·

(η) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία όμως να μην υπερβαίνουν τα δύο και τα οποία εγκρίνονται από το Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Συμβουλίου.

(4) Το Συμβούλιο υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας.

(5) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους άνευ αμοιβής.

(6) Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου πραγματοποιούνται τουλάχιστο δύο φορές το χρόνο και σε αυτές δύνανται να παραστούν και άλλα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου αν αυτό κριθεί από το Συμβούλιο αναγκαίο.

(7) Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου είναι νόμιμα συγκροτημένες αν παρευρίσκονται σε αυτές το ήμισυ των μελών συν ένας.

(8) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ο αναπληρωτής πρόεδρος έχει δεύτερη ψήφο όπου παρουσιάζεται ισοψηφία.

(9) Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου αναπληρεί αυτόν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου.

(10) Το Συμβούλιο δύναται να εκδώσει εσωτερικούς κανονισμούς για τη ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων περιλαμβανομένων-

(α) Της σύγκλησης των συνεδριάσεων·

(β) του είδους και χρόνου επίδοσης ειδοποιήσεων για τις συνεδριάσεις·

(γ) των ακολουθούμενων διαδικασιών κατά τις συνεδριάσεις·

(δ) της τήρησης πρακτικών· και

(ε) άλλων συναφών.