Αρμοδιότητες αρμόδιας αρχής

6.-(1) Η αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και έχει ευθύνη για-

(α) Την οργάνωση της αιμοδοσίας και διαφώτιση του λαού·

(β) την εισαγωγή και διάθεση αίματος και παραγώγων αυτού·

(γ) την κλασματοποίηση του πλάσματος και οποιαδήποτε συμφωνία σχετικά με αυτή· και

(δ) την παραγωγή παραγώγων του αίματος.

(2) Η αρμόδια αρχή ασκεί τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), σε συνεργασία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή.