Αρμοδιότητες Υπουργείου

6.-(1) Το Υπουργείο έχει ευθύνη για-

(α) Την οργάνωση της αιμοδοσίας και διαφώτιση του λαού·

(β) την εισαγωγή και διάθεση αίματος και παραγώγων αυτού·

(γ) την κλασματοποίηση του πλάσματος και οποιαδήποτε συμφωνία σχετικά με αυτή· και

(δ) την παραγωγή παραγώγων του αίματος.

(2) Το Υπουργείο ασκεί τις πιο πάνω αρμοδιότητες του σε συνεργασία με-

(α) Το Εθνικό Συμβούλιο Αιμοδοσίας·

(β) την Κεντρική Τράπεζα Αίματος·

(γ) την Επιτροπή.