ΜΕΡΟΣ VIII ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Απαγόρευση παροχής ή αποδοχής ανταλλάγματος

27.-(1) Η αποδοχή οποιουδήποτε ποσού ή άλλης αμοιβής από τον υιοθετούντα, το γονέα ή κηδεμόνα ανηλίκου ως αντάλλαγμα για την υιοθεσία του ανηλίκου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι παράνομη.

(2) Η πληρωμή ή συμφωνία για πληρωμή ή παροχή ανταλλάγματος από οποιοδήποτε πρόσωπο προς τον υιοθετούντα, τον πατέρα ή τον κηδεμόνα ανηλίκου η οποία αντίκειται προς τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι παράνομη.

(3) Η καταβολή ή αποδοχή ή συμφωνία καταβολής ή αποδοχής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού ή αμοιβής σε σχέση με διευθετήσεις για τοποθέτηση ανηλίκου με βάση τις διατάξεις του Μέρους IV ή σε σχέση με διευθετήσεις για υιοθεσία ανηλίκου είναι παράνομη.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί κατά παράβαση των εδαφίων (1) (2) και (3) ανωτέρω είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές.

(5)Το Δικαστήριο στο οποίο έχει υποβληθεί αίτηση για έκδοση διατάγματος υιοθεσίας δύναται να επιτρέψει την πληρωμή ή είσπραξη οποιωνδήποτε εξόδων που κατά την κρίση του είναι δικαιολογημένη.

Απαγόρευση δημοσιευμάτων

28.-(1) Η δημοσίευση οποιασδήποτε αγγελίας ή δημοσιεύματος που υπονοεί ότι-

(α) Ο γονέας ή κηδεμόνας ανηλίκου επιθυμεί την υιοθεσία του ανηλίκου· ή

(β)πρόσωπο επιθυμεί να υιοθετήσει ανήλικο· ή

(γ) πρόσωπο είναι πρόθυμο να προβεί σε διευθετήσεις για την υιοθεσία ανηλίκου είναι παράνομη.

(2) Πρόσωπο που προκαλεί τη δημοσίευση ή που εν γνώσει του δημοσιεύει αγγελία ή άλλο δημοσίευμα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

Μετάβαση ανηλίκου στο εξωτερικό για υιοθεσία

29. Οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς την άδεια του Δικαστηρίου επιτρέπει, προκαλεί ή προωθεί εκτός των ορίων της Δημοκρατίας τη μεταφορά και ανάθεση της φροντίδας ανηλίκου αναφορικά με τον οποίο γίνονται διευθετήσεις για υιοθεσία σε πρόσωπο που δεν είναι κηδεμόνας ή συγγενής του ανηλίκου διαπράττει αδίκημα και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές.

Άδεια για μετάβαση ανηλίκου στο εξωτερικό για υιοθεσία

30.-(1) Το Δικαστήριο μπορεί, έπειτα από αίτηση που υποβάλλεται κατά το δέοντα τύπο και υπό τους όρους και περιορισμούς που το ίδιο κρίνει ορθό και δίκαιο, να δώσει άδεια για τη μεταφορά και ανάθεση της άμεσης φροντίδας ανηλίκου για τον οποίο γίνονται διευθετήσεις για υιοθεσία σε πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας που διαμένει εκτός της Δημοκρατίας.

(2) Το Δικαστήριο, για να δώσει άδεια για τη μεταφορά του ανηλίκου εκτός της Δημοκρατίας, λαμβάνει υπόψη-

(α)Τη συγκατάθεση των γονέων ή του κηδεμόνα ή του προσώπου που έχει τη φύλαξη του ανηλίκου ή που ευθύνεται για τη συντήρηση του·

(β)την ευημερία του ανηλίκου και τις επιθυμίες του αν η ηλικία του το επιτρέπει·

(γ) την καταλληλότητα του προσώπου το οποίο θα αναλάβει την άμεση φροντίδα του ανηλίκου.

(3) Το Δικαστήριο μπορεί να εγκρίνει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού που θα απαιτηθεί για την πραγματοποίηση του σκοπού για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια.

Έγκυρη υιοθεσία

31. Καμιά υιοθεσία δε θα είναι έγκυρη και αποτελεσματική, εκτός αν γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Διαδικαστικοί κανονισμοί

32. Το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει διαδικαστικό κανονισμό για τον καθορισμό του τύπου των δικογράφων και τη ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων. Μέχρι την έκδοση των κανονισμών αυτών θα ισχύουν στο βαθμό και την έκταση που δεν επηρεάζονται ή διαφοροποιούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου οι διατάξεις των περί Υιοθεσίας Διαδικαστικών Κανονισμών του 1954, οι οποίοι θα θεωρούνται ότι θεσπίστηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Προσωρινός κηδεμόνας

33. Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί αίτηση για υιοθεσία θα διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο ή λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στην περιοχή του οποίου διαμένει ο αιτητής ή ο ανήλικος για να ενεργεί ως προσωρινός κηδεμόνας, με καθήκον να διαφυλάττει τα συμφέροντα του ανηλίκου γενικώς, καθώς και ενώπιον του Δικαστηρίου.

Κατάργηση και επιφύλαξη

34.-(1) Ο περί Υιοθεσίας Νόμος, Κεφ. 274, διά του παρόντος καταργείται.

(2)Διατάγματα υιοθεσίας που έχουν εκδοθεί δυνάμει του περί Υιοθεσίας Νόμου, Κεφ. 274, θα εξακολουθούν να είναι έγκυρα και να έχουν ισχύ σαν να είχαν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Εκκρεμούσες υποθέσεις υιοθεσίας

35. Εκκρεμούσες κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου διαδικασίες υιοθεσίας, για τις οποίες έχει καταχωρηθεί αίτηση υιοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 3, θα διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.