Απαγόρευση δημοσιευμάτων

28.-(1) Η δημοσίευση οποιασδήποτε αγγελίας ή δημοσιεύματος που υπονοεί ότι-

(α) Ο γονέας ή κηδεμόνας ανηλίκου επιθυμεί την υιοθεσία του ανηλίκου· ή

(β)πρόσωπο επιθυμεί να υιοθετήσει ανήλικο· ή

(γ) πρόσωπο είναι πρόθυμο να προβεί σε διευθετήσεις για την υιοθεσία ανηλίκου είναι παράνομη.

(2) Πρόσωπο που προκαλεί τη δημοσίευση ή που εν γνώσει του δημοσιεύει αγγελία ή άλλο δημοσίευμα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.