Απαγόρευση παροχής ή αποδοχής ανταλλάγματος

27.-(1) Η αποδοχή οποιουδήποτε ποσού ή άλλης αμοιβής από τον υιοθετούντα, το γονέα ή κηδεμόνα ανηλίκου ως αντάλλαγμα για την υιοθεσία του ανηλίκου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι παράνομη.

(2) Η πληρωμή ή συμφωνία για πληρωμή ή παροχή ανταλλάγματος από οποιοδήποτε πρόσωπο προς τον υιοθετούντα, τον πατέρα ή τον κηδεμόνα ανηλίκου η οποία αντίκειται προς τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι παράνομη.

(3) Η καταβολή ή αποδοχή ή συμφωνία καταβολής ή αποδοχής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού ή αμοιβής σε σχέση με διευθετήσεις για τοποθέτηση ανηλίκου με βάση τις διατάξεις του Μέρους IV ή σε σχέση με διευθετήσεις για υιοθεσία ανηλίκου είναι παράνομη.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί κατά παράβαση των εδαφίων (1) (2) και (3) ανωτέρω είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές.

(5)Το Δικαστήριο στο οποίο έχει υποβληθεί αίτηση για έκδοση διατάγματος υιοθεσίας δύναται να επιτρέψει την πληρωμή ή είσπραξη οποιωνδήποτε εξόδων που κατά την κρίση του είναι δικαιολογημένη.