Κατάργηση και επιφύλαξη

34.-(1) Ο περί Υιοθεσίας Νόμος, Κεφ. 274, διά του παρόντος καταργείται.

(2)Διατάγματα υιοθεσίας που έχουν εκδοθεί δυνάμει του περί Υιοθεσίας Νόμου, Κεφ. 274, θα εξακολουθούν να είναι έγκυρα και να έχουν ισχύ σαν να είχαν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.