Εκκρεμούσες υποθέσεις υιοθεσίας

35. Εκκρεμούσες κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου διαδικασίες υιοθεσίας, για τις οποίες έχει καταχωρηθεί αίτηση υιοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 3, θα διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.