ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 25)

Τύπος καταχώρησης στο Μητρώο Υιοθετηθέντων

(1) (2) (3) (4)
Αρ. Καταχώρησης Ημερομηνία γεννήσεως υιοθετουμένου Όνομα και επώνυμο υιοθετουμένου Φύλο υιοθετουμένου
(5) (6) (7) (8)
Όνομα και επώνυμο, διεύθυνση καιεπάγγελμα υιοθετούντος ή υιοθετούντων Ημερομηνία διατάγματος υιοθεσίας και Δικαστήριο από το οποίο εκδόθηκε Ημερομηνία καταχώρησης Υπογραφή υπαλλήλου ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε από τον Αρχιπρωτοκολλητή να βεβαιώνει την καταχώρηση