Άδεια για μετάβαση ανηλίκου στο εξωτερικό για υιοθεσία

30.-(1) Το Δικαστήριο μπορεί, έπειτα από αίτηση που υποβάλλεται κατά το δέοντα τύπο και υπό τους όρους και περιορισμούς που το ίδιο κρίνει ορθό και δίκαιο, να δώσει άδεια για τη μεταφορά και ανάθεση της άμεσης φροντίδας ανηλίκου για τον οποίο γίνονται διευθετήσεις για υιοθεσία σε πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας που διαμένει εκτός της Δημοκρατίας.

(2) Το Δικαστήριο, για να δώσει άδεια για τη μεταφορά του ανηλίκου εκτός της Δημοκρατίας, λαμβάνει υπόψη-

(α)Τη συγκατάθεση των γονέων ή του κηδεμόνα ή του προσώπου που έχει τη φύλαξη του ανηλίκου ή που ευθύνεται για τη συντήρηση του·

(β)την ευημερία του ανηλίκου και τις επιθυμίες του αν η ηλικία του το επιτρέπει·

(γ) την καταλληλότητα του προσώπου το οποίο θα αναλάβει την άμεση φροντίδα του ανηλίκου.

(3) Το Δικαστήριο μπορεί να εγκρίνει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού που θα απαιτηθεί για την πραγματοποίηση του σκοπού για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια.