I
o ov

16.-(1) v ov ov o o oo, oovo v ov o, o ooo o o v o v ov 1 o o 66 o vo.

(2) v v o v vv ov v o o oo, oovo v ov o, oo o o o v vov o o v o v ov 2 o o 66 o vo.

IIII II
o v o

17. v o v o o ov (1) o o 16 o o, v vv ov, o v vv vv ov vv oov v ov ' v v ov v v oov o v ov v, , oo o v ov v ov v, , v v o, o oov o oo o ov v.

o o o v oo v ov o oo oo o v o vv v ov oovo v vv o vo o v ov v v o, vo.

v o

18.-(1) o o oo v o v o v o vv o vo o o, o o o o v ov v oo v o.

(2) v o v o ov ov o o vo o-

() v ovv ov ov oo oov

() v ovv oo v ov o ov o v

() v ovv o o vo ov ov.

(3) ov oo oov v o v o ovv oov v ov v ov o o 1 2 o o 66 o vo, o .

(4) vo o ' ov v o o o o voo v ov o oov , ooo v o o vo, ov o o oo oov ov oo o oo o oov voov oooovv o v vv oov, oov v o o v oov oov .

I I I I
oo oov

19.-(1) oo ov o v ov o v o o ov 64 o vo.

(2) o oo ov o oo o vo vov o oo, v vv o o, v ov v oov ov v v ov ov oov o ooo oov v v o o ovov o o oov. oo ov v o v o o o.

(3) o oo v oov oo o, ov o ov oov oo o oo ' o o, oov o o o ooo v v o o ( v oov oov ov " oo oo"), v oo ov ov oo o v ov v. v oo oo v ov o o oo ov ov o oo vov ov oo v v v v oo.

(4) oo ' ovo ov v o vo o o oov oov o o v v oo oov v ov.

(5) oo o oo v vo ov o o vo ov voov ' ov oov o vo v vo oo o o vo oo ov v v v o o o vo oo o o vo o o oo, o , o oo oo, oo oo v vv v vov v o o o o.o ov oo ov vv ov ov vov oov v vo o o voo o voo v oov v o v v v oo v oo v oo ov oov o v ov o oo o v v v o ov .

v v oo oov

20.-(1) oo o o o v v oo oov v ov v ov ov ov oo oo o oo, oo v o oo o ovov oov v.

(2) v v oo oo vv v ov o oo o voov, oooovv oov o o o oo oov, v ovov vv v ov v ovov v ovvv ovv o.

(3) o o oo ' o o oo oo o ovov oov v oo ' o o oo o oo oovo oo ov v v v oo oov ov ov oo oo. o v o o o oo o v v v v v.

v v oo oo

21.-(1) v v v ' ooo o oo oo ' ooo o o ooo o vo v vov ov ov oov -

() o oo v v v o v o oo

() oo oo v oov v v v o o vo o

() v ov o ovo v v ov o ovvo oo v v v

() ovo o ov (5) o o 19 v vo.

(2) o v ov v v o v o o ' v . v ov oov o ov v o v v v vov o ovo vo ' oov oov.

(3) oo v v v oo ov vvov o o.

(4) oo v v oo oo oo ' o o v o ov (1) oo oo ov oov.

(5) o o o v o vo o v v o ' o .

vo

22.-(1) oo v v ov v v ovv.

(2) vo vv v v vo v vov o vo vo vv vovv ov vo vv.

(3) v v ov o v vo.

(4) v oov ov oov v v oo oov ovo v vo v vov o o o o o oo o o 'v ovo voo, ovo vo vo ov v v ov v oov v o ' v ovo voo ovo vo vv v oovv ov vv ov. v v vo v vov o ov v o vo o o ov v oovv ov vv ov v o vo o ov o o v o ov ov o oo o , vo ov, o o o vo ov o o ovov o o o oo o, ov v oov oov o vo, vo, v vo vo ov ov v v ovv o vo, ov v oovv ov vv ov ov v o vovv ov, v o vo o ov o o v o ov ov o oo o , vo ov, o o o vo ov o o ovov o o o oo o, ov v oov oov o vo, vo.

(5) ov v ov v vov o ov (4) v v v o o o vo ov vov ' v v ov.

(6) v o ov v o vo vv, oovv vv v v o vo, o ovvo oo, oovv ' o ov.

(7) o vvov v o o (5) (6) ov v v v v oov o oovo oov oo o v v ov o oo v o v oov ooo vo vo oo o o o vo 1955-59 o vo o o.

(8) oo o v v oovo ovvov v o o (7) o vo o. o o ovo o o v o ov v o o v v o v v (5) (6) o vo o v v ovvo oo.

(9) ov vv vov oo o o v ov v o .

(10) oo v v v oo oov o v vo ovvo oo voo oooov oov o o o oo oov.

o oo

23.-(1) oo v ' oovo vov o oo, v oo, o v o vo, v o v o o ' o voo o oo ov o ov oov.

(2) oo voo v o o (1) ov v o voo o o ooo oov o o o oo oov.

(3) v v v v ov o oov o ooov v o vo ovo oo, o oo vovo oo oov.

vo oo

24.-(1) v oo v v ov o oo o oo, o vo, o v oo ov ov.

(2) v o v v o v vvv ov v o o o o v ovv v o o oo oo oov, o , v v, o ov v v ov o.

(3) o v v o v ov v v v v v o vo o oo v ov vv ov vo.

oo

25.-(1) v v v oo oov v oov o ovo o oo vo, v vv oo o oo, o v oo v o v o oo o v o ov ov.

(2) v o o o o v ov v v ov o o oo vo.

I
o v oo

26. v-

() v v oo oov ov o oo ov vov v v v v ov vv v o o ov 21

() v o oo v o o ov 23 ' oovo vov oo v oov oo, vov ov ov v v ov v -

() v o o ov v v ovv v o oo v o ov oo v ov oov ov v v ov o

() v oo v ovv o oo v o vov oo v ov oov ov v v ov o oo oo ov ov, o v ov v v v oo v vv v ' v o o oo o vo.

I
o oo

27.-(1) v v v oo oov ov o v ' vv ov v o v ovv ov v, o oo v v ov v v v oo v v o vo o.

(2) o o oo oo , o oovo v ov o, v ov v o o oo ov ov oov o v oo v ' ov ov v v oov:

, , , , , , , :

, .

, , , :

, , , .

(3) oo voo, oov o , o vv oov, ooo v o oov o o oov oooov oov o, v v oo v v ov v v oo, voo ov, v v ov v ovvv ovv oo o v v vv vv, o ov o v ov v ov ov vvv ov.

(4) o oo o ov oov ' ov ov vov o ooo v oo v o v v v oo, o vo oo oo. v oo o oo v v oo ov, v o oo ov vov, ov oov o o o vo o ov v.

(5) oo ov oov ov oov o oo vo o o o oo o o ooov o o vov vv o v o , v v ov v o vvov o ooov o v vov v v oo.

(6) oo v 7 v 1.00 .. 6.00 . v v o oovo o v ov o v, ooov vov o ovo v v oo.

o oo

28.-(1) v o oo vo ooo o oovo o o v oo voo vo ov o vo ' v v ov v ov o vo v v ' v v ov o vo oo ' v v v ov o o v o o (5) o .

(2) v ov o o v ov ov vov o ov v ov vv v v ov v v o o o v v v v o vo o o, ooo ov oov o o, ov ov ' ov ov vov v ov.

(3) v v oo o ov vov o ov o o oo o vov o , voo ov v ov ovo. o oo o ov o vo o o vo ooo vo vv v v.

(4) ov o ov ov vov v vo v v ov v v v .

(5) oo ov. o o vov v ov oov vovv ovv v o vo o. o oo oo o oo v v o o . v v v vv o o o vv o o vo vv vovv ov ov v vv vv o , o o oo ov o ov ovovov, o oo v o o o oov o vo o v o ov oo o o ov v.

(6) v v o o v ooo v v vv v v o v vv v v v vo .

(7) o v oo o ov o v v v v v vv v v v o ov vov, v v v v v vo v oo v ooo v ' o o o.

v oov

29.-(1) v o ov vov v v v o ovo v o vov oo v o o vo o. ov o, o vo o o ovo v oov v o v vv v ov v ooo o oo o o v o oov v ov o oov ov vov.

(2) ov v v v v v o o o oo o , o v o v .

(3) ov o v v v v o ov v v ov ov vv o v ov o oov v v o vo v ov o ooov v o v v . v v v v v voo vo o oovo o v v ov ' oovo v v ' o.

(4) ' ovo ov o o o v vov.

(5) o o o o ov vov v o oovo o oo vovo ' vov o v oov v vov ovov v o o ov o, , o o vo , o v ' vo o o ov v oov .

(6) o o oo o o o o ov o v o o oo ov vov ov v ov o o vo o o o vo vv vovv ov o ovvo oo o vo vv o o. o v ov v o v v ov o vo oo ov o vo o o v o oo, ov vov ov, vv o ovo o o oo ov v o ' o o o v ' v ov v v o v v ov v ov v o o o v v v o v v o o o ov v vov v o, voovo o o v o ov vo vv vovv ov ov ov ovvov o oo o o ooo v o o vo o o:

o o o v v o vo v o ov o oo o v v o o 4 v oov, o o v v ov ov v v o v v. v v o o o o oov v . o vo ovo o o ov v v v oovv o o, o o v v ' v. v v v o ov v ' v ov v oovv v o v oov o vv o ovo o o o vo vv vovv ov o ov ovovo o oo o, vov ' v o vv v v ov v o o. ov o o vv o ovo o oo ov o vo o vo o o, o ooo o v ' v, oovv, , v vov v v o ov v vv v ovov o oo ov o vo o o vo voovo o o v oov v o v v o ' v ov v oovo:

o v v ov o o vv o ovo o oo ov v vov vo o o v v v ov o o vo oo, o o oo v ov o o vo o o o o o v o o voovo o o v oov v o v v o ' v ov v oovo.

(7)() ov o oooo o ooovo v o v ov o o oooo o, oov v o o v o o ovo oo.

() vvo o o v vo o, v o , vov v v o .

() o o ooo vv v o v o v ov oov, v o v o oo o, oooo o o ov o v ov o v o oo o o v v o .

(8) o oo o ov o ov o v v v v v v v oov ov v o oo ooovo oo ' ov oo ooo o oo vo voov ov o o ov v ov v oov.

(9) v o o oo oov ooov ov v v v oo v o o vo o v v o oovo o ov oov o oo voo o o o oovov oov.

(10) v o v oov o ov ov v ooo o, oo v, o v ov vov ov v o, v vov oov, o oovo o vovo v .

(11) v oov o v oov o o oo v o o v o oo vo oo, v .

oo

30. ov o o oo vo o ov o oo o v ov v vov v v oov ov v v, v o v v ov ov ov oo v oov o v ov o v v v o o v o o o (5) o o 29, v o, ov ov oov ' o o o v o oovo v o ooov ' o v o v oov.

o v

31.-(1)() , .

() , . , .

(2) oo, o oo o o o oo o o vo ov v v v ov o o.

(2)() o v v, v o o o voo v ov ov ovo ov oovo vv v ov o v .

() oo o v ov v o o oooo vo o ooo v o ().

() ooo vo v o () v voo o o ov o v v v .

(2)() o v oo ooov, ovv v v o (), o v ovv ov.

() o ooov v , v o v ovv ov o oo o vo v v o o ov .

() , o v ovv ov vov v o oo oo vo ov ov o o o .

(3) v o oo o v ov v v oo o ' o ooovo vo o v ov v o vov, ov v, v v v v, o , v v o oo , o o v o v o. v o o o o v ov o o v vv, vv .

(4) o oo ov v ov v v , ' ov oo v vv v , oovo v o oo o ooov o ' o ov.

(5) o, o oo v v v vov o o o, o o v vv ov, o o v vv ov, o o v ov v vvv o v v ov oo v , o v v ov, o v v ovv vv v ov, o o v v v oo v o v ovvo oo, o o v v o o oo v ov ovov oov. ov v v v v vo o vo o vo oo. o oo o vo o " oo" v oo o ooo v ov o oooo ov o o (6) .

(6)() oo o ov v oov-

(i) o ooov v v v ov v o

(ii) o ooov oovo ov o ooo v v o o

(iii) o ooo oovo o o

(iv) o ooo vov v o o

() v oovo oov o oo v oo ov v oov v o

() o o o oo v .

(6) v v v vov ov v ov oovo vovv vov v o, oov ov oovo o o, oo vo ov vv o, vv ov vv, ov ovvov oov, v v v "", "+", "v" oovo ov ov oooov o , ov.

(7) oov vov oo oo o v vv v v ov ov o o ' o vovo oo.

(8) , '' , .

(9) o ov oov v v vovo oovo v ov o, oov v oov o oo v o ovo ov o ooov vo v o v o v ov v v v v v vv v. vovo vo o vo o v v ov v vov ov o o (2) o o 15.

vo v

32.-(1) oo o o o v , ov ovov ov, v ov o v ov o ov v.

(2) oo, v v ov o o o o , ov v v vov v v v vv v vv v o o vo o.

vov vov o o o, vov ov v o vo v vo oov oov v ov o ov v v vv v ov ov, vv ov, vv vv ovvv ov, o o o o ov vv oov.

(3) o ov ov oov o voov v v v o o o v v . o ov, ovo o o, o o ov ov, ' o o v o vo, o o voov v o v v v v o v o o ov ov v ov o vv.

o o v vov ov o ov vv ov, ov ov vov oov ov vv vv.

vo oo v o v o oo o v v v.

(4) v ov ov vv vov v ov o ooo o v o oo o o v v ov ooo oo v v ' v vov o oo.

o o v ov o o vo, v o o ov o v v v ovv ov, vov o v ov oo v o v ov v o o oo o vo o ooo . v vv oo oo v v ovv v o vo o v ov v v v vov o oo o.

(5) v oo, v vv v v v, v ' v ov v v v ov vov-

() ov v v v ov v ov

() ov v v v v vv v ov

() ov v v v ov

(1) ov v v v ov oo v .

o oo o o, " oo" v vvo o o ov o o o (5) o o 31.

() ov v v v ov

() v ov vv o vo o vo oo, ov o voov v o ovv v v v o

() ov v v v v vov ov v ov vv vov oov, vovovo o o v ov vv vovv ov

() ov v v vo ovv v v o v

() ov v o vo v vo oov oov ' v v ov v vv v ov ov, vv ov, vv vv vv ov.

ov v v vv v v v vo o vo o vo oo.

vo v

33.-(1) v, v o o 32 vv vov v v o , vv o ( oo vov v v o o (4) o o 32) v o vo o vo v v v ' v v ov, ov o .

(2)() ovv v v o (), vo v o o (1) o vo o v v v v ov ov vv ov o vv-

(i) 3,6%∙

(ii) o vo o ov oo o v (10%)

(iii) o vo v o oo o o v (20%), o vo v v v ' o v o.

() o vo v vo v v v vo oo o vov o v, vo o vo o v o , ov o oo o oo o v o o oo o v o oov o v, o o v ov o v o o oo o v o oo o v o oov o v. o oo o voo ooo o v o v o o v vvv ov.

o vv vv v ov v vo oo, o vov o v, ov vo, vo o vo o o v ov vo o vo ov, vo v , v oov o v o o o oo o voo o oo o vo.

() () (), 3,6% .

(3) o oo vo o o voov v vo oov oov ' v v ov v vv v v vov ov vv ov o o oo o o v v v. o ov , vovo o o, o o ov ov vo.

o oo oo o v o voov v ' v v ov oov vo oov v o v ov vo ov v vv v v vov, o ov , ovo o o, v ov v v v oo ov v ov v v vo.

(4) o ov (3) ov ov vov oo:

() v vo v v , ov vv o vo o vv ov o v v

() v vo v v ov , ' ov v ov v vv ov, ov o vo o o vo ov, v , v ov v oo vo. ' ov ov ov o v vo ov vov v oo:-

v v v ov vo ov ov v o o v ' v v ov oov vo oov, oovv v vvv oo o.

v v ov v, oo vov o , vo oov oo o v o vo v vv v v vov ov vv ov. vo ov v o vo v vv ov vv ov oo:

vov o o vo ov v ' v v ov oo vo o v oov v v ov v v o ooo o v ov v o ov ooov oov, voovo o o , o v ovv ov v v o ooo o v ov v o vov ov ooov oov.

vv o o ov v o v ' v v ov oov vo oov v vo ov, v , v vv v v vov ov vv ov. oo vv, vov o v v v ov v o vov ov ooov oov o o ' , v v o v v o o o v oo vo v ov v ov.

() v v v vov ovo o ( oo vov ' ov v v o () o vo o) oov, v , v o vv ov o vo oov oo o voovo o v v 7,2% ߠo vo v v v o v o o v ov v oo o vov o o (2) ov o vo v vv ov vv ov ' ov v v o () ovv v vov.

() o v ov oov ov vov v ov v v o o ov (4) o o 32.

v oo

34.-(1) v oo v ov vo v v o oo v vv ov v oo v o ov v v ov o.

(2) v oo v ov oo ' o vo ov, oo ov v o o o v ov ov, o o o v vv ov o oo ov ov.

35.-(1) ovv v v o o (2), v oooo o o o vo o , v o v v (45) , v ov oo, vo o v v o o 34, o o v , o vo v, o o vo o o o o vo ov vo vv o ooo v o vo ov, ov, o vo , oo v v o o v ov o ooo v v o o, o v v o v o oo o v vo ooov o o vo o v oov o vo o vo o vo v vov o o o v ov v v o v o v v oo v , v o o o (4) o o 32, oovo o:

o o o v ov o o vo ov vov o o o o (4) o o 32.

(2) v oo v v v o o (1), v o v o o 35 o vo o.

(3) (1) (2) , , -

() , 34, ,

() 69 .

(4) (1) (3) () 2019:

(15) .

v o

35. v o ov, ovv v vov, o v ov oov o vo o.

v ov ov v o

36.-(1) o o -

() , o o v

() oo oovo ov vov

() o o o vo o, v v o v o ov o o v o o o.

(2) v v o v v o oo o voo o, o oo o voo o v v v vovv vv v vo.

o

37.-(1) -

() o o ov o v ov oo oo ov oov o v ooov ov v v oo v ovov

() o o ov o oov

() v voo o oov oovo ov

() o o v oov oovo ov o o v o oov ' ooo oo

() v v ov ovov v o vo o v oov v ov o ooo oov

() oo v v ov vvov

() v voo o ooo oo vo oov v oov o oo vo

() v o , v, vo v oo ov v ovv ooov o oo o

() v voo o v oov v , v v v vv v oo oov v ov

() o vo oo ov voov ov v v o o ov 29(10) oo v o ov, v voo ovo o v v vov o v ov vov ,450 o ov .

(2) ov v ovv v o o (2) v v o ovo o v o o o v ov oov oov vov ' ovo ov v o vo o ooo o o vvo oooovo ov v ov.