Αvαπληρωματική εκλoγή

35Α. Επί πάσης αvαπληρωματικής εκλoγής εφαρμόζovται, τηρoυμέvωv τωv αvαλoγιώv, αι περί πρoκηρύξεως και διεvεργείας εκλoγώv πρoηγoύμεvαι διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ.