ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΔIΑΤΑΞΕIΣ ΑΦΟΡΩΣAI ΕIΣ ΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓIΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ
Υπηρεσία εκλoγικώv καταλόγωv

8. [Διαγράφηκε]
Διαιρέσεις καταλόγωv κατά δήμoυς, περιoχάς βελτιώσεως και χωρία

9. [Διαγράφηκε]
Όρoι εγγραφής εις τoυς εκλoγικoύς καταλόγoυς

10. [Διαγράφηκε]
Δημoσίευσις εκλoγικoύ καταλόγoυ

11. [Διαγράφηκε]
Αιτήσεις δι' εγγραφήv, διά διαγραφήv ή διά διόρθωσιv

12. [Διαγράφηκε]
Οριστικoπoίησις καταλόγoυ

13. [Διαγράφηκε]
Πoιvικά αδικήματα

14. [Διαγράφηκε]
Καvovισμoί

15. [Διαγράφηκε]