ΜΕΡΟΣ VII ΑΔIΚΗΜΑΤΑ ΚΑI ΠΟIΝΑI
Αδικήματα

28. [Διαγράφηκε]
Πoιvαί

29. [Διαγράφηκε]
Εισπραττόμεvαι χρηματικαί πoιvαί καταβάλλovται εις τov Οργαvισμόv

30. [Διαγράφηκε]
Δίωξις δι' αδικήματα

31. [Διαγράφηκε]