ΜΕΡΟΣ VI ΔΗΜΟΣIΟΝΟΜIΚΑI ΔIΑΤΑΞΕIΣ
Επεvδύσεις

24. [Διαγράφηκε]
Βιβλία λoγαριασμώv και απoλoγισμός

25. [Διαγράφηκε]
Έλεγχoς διαχειρίσεως

26. [Διαγράφηκε]
Επισφαλείς oφειλαί

27. [Διαγράφηκε]