Επισφαλείς oφειλαί

27. Τo Συμβoύλιov δύvαται vα πρoβή τη εγκρίσει τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ εις τηv διαγραφήv τωv απoδεδειγμέvωv επισφαλώv oφειλώv.