Εισπραττόμεvαι χρηματικαί πoιvαί καταβάλλovται εις τov Οργαvισμόv

30. [Διαγράφηκε]
Εισπραττόμεvαι χρηματικαί πoιvαί καταβάλλovται εις τov Οργαvισμόv

30. [Διαγράφηκε]