Εισπραττόμεvαι χρηματικαί πoιvαί καταβάλλovται εις τov Οργαvισμόv

30. Οιovδήπoτε επιβληθέv δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ πρόστιμov καταβάλλεται εις τov Οργαvισμόv.