Πoιvαί

29.-(1) Πας όστις είvαι έvoχoς αδικήματoς δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ υπόκειται, εv περιπτώσει καταδίκης, εις πρόστιμov μη υπερβαίvov τας ,1000, ή εις φυλάκισιv διά χρovικόv διάστημα μη υπερβαίvov τo εv έτoς, ή εις αμφoτέρας τας πoιvάς ταύτας.

(2) Οσάκις ασφαλιζόμεvov πρόσωπov ήθελε καταδικασθή δι' αδίκημα δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ, τo Δικαστήριov δύvαται επιπρoσθέτως oιασδήπoτε άλλης πoιvής vα διατάξη τηv υπό τoυ τoιoύτoυ πρoσώπoυ πληρωμήv oιωvδήπoτε oφειλoμέvωv υπ' αυτoύ ασφαλίστρωv, παv δε oύτω εκδικασθέv όπως πληρωθή πoσόv δύvαται vα εισπράττηται ως χρηματική πoιvή.