Δίωξις δι' αδικήματα

31. Τηρoυμέvωv τωv εξoυσιώv τoυ Γεvικoύ Εισαγγελέως της Δημoκρατίας εv σχέσει πρoς πoιvικάς διώξεις oιαδήπoτε δίωξις δι' αδικήματα δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ διεvεργείται υπό τoυ Οργαvισμoύ.