ΜΕΡΟΣ VII ΣΥΝΑΛΛΑΓΑΙ ΜΕΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Όροι συναλλαγών μεθ’ ετέρων τραπεζών

40. Η Τράπεζα δύναται να καθορίση τους όρους και προϋποθέσεις υφ’ ων διέπονται αι συναλλαγαί αυτής μετά τραπεζών και ετέρων εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων.

Ειδικαί διατάξεις αφορώσαι εις τας συναλλαγάς

41.-(1) Η Τράπεζα δύναται να διενεργή μετά τραπεζών και ετέρων εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων συναλλαγάς επαγομένας την αναπροεξόφλησιν, προεξόφλησιν ή αγοράν συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, και ετέρων πιστωτικών τίτλων οίτινες φέρουσι την υπογραφήν δύο τουλάχιστον προσώπων καλής οικονομικής καταστάσεως, εν των οποίων δέον να είναι τράπεζα ή εξουσιοδοτημένον οικονομικόν ίδρυμα, και καθορίζουσιν ημερομηνίαν λήξεως ουχί πέραν των εκατόν ογδοήκοντα ημερών από της αναπροεξοφλήσεως, προεξοφλήσεως, ή αγοράς αυτών υπό της Τραπέζης, προκύπτουσι δε εκ συναλλαγών προερχομένων εκ-

(α) της εισαγωγής, εξαγωγής, αγοράς, και πωλήσεως αγαθών και υπηρεσιών ή της μεταφοράς αγαθών˙

(β) της αποθηκεύσεως εμπορευσίμων αγαθών και προϊόντων, άτινα είναι προσηκόντως ησφαλισμένα και κατατεθειμένα υπό συνθήκας διασφαλιζούσας την συντήρησιν αυτών εις εγκεκριμένας αποθήκας, ή εις ετέρους χώρους οίτινες ήθελον τύχει της εγκρίσεως της Τραπέζης˙

(γ) βιομηχανικής παραγωγής.

(2) Εν περιπτώσει συναλλαγών προερχομένων εκ γεωργικής παραγωγής η Τράπεζα δύναται, εάν εύρη ότι τούτο είναι προς το συμφέρον της εθνικής οικονομίας, να αναπροεξοφλήση ή προεξοφλήση ή αγοράση τους εν εδαφίω (1) αναφερομένους τίτλους με προθεσμίαν λήξεως ουχί πέραν των διακοσίων εβδομήκοντα ημερών από της ημερομηνίας της αναπροεξοφλήσεως, προεξοφλήσεως ή αγοράς αυτών υπό της Τραπέζης. Η Τράπεζα δύναται να απαιτήση όπως επί μέρους έγγραφα, ή έγγραφα εφ’ ων η Τράπεζα έχει δικαίωμα κατοχής ή κυριότητος ως αποτέλεσμα συναλλαγής τινος δυνάμει του παρόντος εδαφίου, εξασφαλισθώσι δι’ ενεχυριάσεως, επιβαρύνσεως ή εκχωρήσεως των παραγομένων προϊόντων ή εσοδείας.

Χορηγήσεις εις τραπέζας, κ.λ.π.

42.-(1) Η Τράπεζα δύναται να παρέχη χορηγήσεις ή δάνεια προς τραπέζας και εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα διά καθωρισμένας περιόδους έναντι της ακολούθου ασφαλείας:

(α) των μνημονευομένων εν άρθρω 41 πιστωτικών τίτλων˙ ή

(β) διαπραγματευσίμων γραμματίων του Δημοσίου υπό τους εν εδαφίω (2) του άρθρου 50 προβλεπομένους περιορισμούς˙

(γ) κρατικά χρεώγραφα ή χρεώγραφα ηγγυημένα υπό του Δημοσίου προσφερθέντα δημοσίως προς πώλησιν υπό τους εν εδαφίω (3) του άρθρου 50 προβλεπομένους περιορισμούς˙

(δ) πρώτης τάξεως χρεώγραφα τακτής λήξεως φέροντα ωρισμένον επιτόκιον εκδοθέντα υπό εγχωρίων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και προσφερθέντα προς πώλησιν εις το κοινόν:

Νοείται ότι το σύνολον των ούτω καλυπτομένων χορηγήσεων και δανείων δεν θα υπερβαίνη, καθ’ οιονδήποτε χρόνον, τα πέντε επί τοις εκατόν του συνόλου των υποχρεώσεων της Τραπέζης, περιλαμβανομένων των εν κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και νομισμάτων αλλ’ ουχί των κυβερνητικών και ετέρων λογαριασμών του Δημοσίου.

(2) Η περίοδος δι’ ην η Τράπεζα δύναται να παρέχη χορηγήσεις ή δάνεια συμφώνως τω εδαφίω (1), δεν δύναται να υπερβαίνη την προθεσμίαν λήξεως των πιστωτικών τίτλων ή των γραμματίων του Δημοσίου ή των ετέρων χρεωγράφων άτινα κρατούνται υπό της Τραπέζης ως επιβοηθητική ασφάλεια, η δε τοιαύτη περίοδος εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να υπερβαίνη τους εξ μήνας.

Αγορά χρεωγράφων, κ.λ.π.

43. Η Τράπεζα επί τω τέλει προαγωγής της κεφαλαιαγοράς και διά σκοπούς νομισματικής πολιτικής δύναται να αγοράζη και πωλή πρώτης τάξεως χρεώγραφα καθωρισμένης προθεσμίας και με καθωρισμένον επιτόκιον, εκδοθέντα υπό εγχωρίων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και προσφερθέντα δημοσίως προς πώλησιν:

Νοείται ότι το ολικόν ποσόν των τοιούτων χρεωγράφων, περιλαμβανομένων χρεωγράφων άτινα κρατούνται υπό της Τραπέζης ως επιβοηθητική ασφάλεια συμφώνως τη παραγράφω (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 42, εν ουδενί χρόνω θα υπερβαίνη τα πέντε τοις εκατόν του συνόλου των υποχρεώσεων της Τραπέζης, νοουμένου ότι αι τοιαύται υποχρεώσεις περιλαμβάνουσιν εν κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια και νομίσματα αλλά δεν περιλαμβάνουσι κυβερνητικούς ή ετέρους λογαριασμούς του Δημοσίου.

Αποδοχή χρημάτων επί καταθέσει, κ.λ.π.

44.-(1) Η Τράπεζα δέχεται χρήματα επί καταθέσει εκ μέρους τραπεζών και εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων, δύναται δε να εισπράττη χρήματα διά λογαριασμόν αυτών.

(2) Η Τράπεζα δύναται να καταβάλλη τόκον επί οριζομένων καταθέσεων γενομένων υπό τραπεζών ή εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων, περιλαμβανομένων των καταθέσεων τας οποίας η Τράπεζα δυνατόν να απαιτήση δυνάμει του άρθρου 37.

(3) Η Τράπεζα δύναται να παρέχη χορηγήσεις επί ασφαλεία, ή να παρέχη δάνεια επί ασφαλεία εις τραπέζας ή εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα διά καθωρισμένας περιόδους και διά σκοπούς ους η Τράπεζα ήθελε καθορίσει.

Υπηρεσίαι εις ετέρας τραπέζας, κ.λ.π

45. Η Τράπεζα δύναται να παρέχη υπό όρους και προϋποθέσεις τας οποίας αύτη ήθελεν ορίσει, ενδεδειγμένας υπηρεσίας εις τραπέζας και εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα.