Αγορά χρεωγράφων, κ.λ.π.

43. Η Τράπεζα επί τω τέλει προαγωγής της κεφαλαιαγοράς και διά σκοπούς νομισματικής πολιτικής δύναται να αγοράζη και πωλή πρώτης τάξεως χρεώγραφα καθωρισμένης προθεσμίας και με καθωρισμένον επιτόκιον, εκδοθέντα υπό εγχωρίων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και προσφερθέντα δημοσίως προς πώλησιν:

Νοείται ότι το ολικόν ποσόν των τοιούτων χρεωγράφων, περιλαμβανομένων χρεωγράφων άτινα κρατούνται υπό της Τραπέζης ως επιβοηθητική ασφάλεια συμφώνως τη παραγράφω (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 42, εν ουδενί χρόνω θα υπερβαίνη τα πέντε τοις εκατόν του συνόλου των υποχρεώσεων της Τραπέζης, νοουμένου ότι αι τοιαύται υποχρεώσεις περιλαμβάνουσιν εν κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια και νομίσματα αλλά δεν περιλαμβάνουσι κυβερνητικούς ή ετέρους λογαριασμούς του Δημοσίου.