Αποδοχή χρημάτων επί καταθέσει, κ.λ.π.

44.-(1) Η Τράπεζα δέχεται χρήματα επί καταθέσει εκ μέρους τραπεζών και εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων, δύναται δε να εισπράττη χρήματα διά λογαριασμόν αυτών.

(2) Η Τράπεζα δύναται να καταβάλλη τόκον επί οριζομένων καταθέσεων γενομένων υπό τραπεζών ή εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων, περιλαμβανομένων των καταθέσεων τας οποίας η Τράπεζα δυνατόν να απαιτήση δυνάμει του άρθρου 37.

(3) Η Τράπεζα δύναται να παρέχη χορηγήσεις επί ασφαλεία, ή να παρέχη δάνεια επί ασφαλεία εις τραπέζας ή εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα διά καθωρισμένας περιόδους και διά σκοπούς ους η Τράπεζα ήθελε καθορίσει.