Υπηρεσίαι εις ετέρας τραπέζας, κ.λ.π

45. Η Τράπεζα δύναται να παρέχη υπό όρους και προϋποθέσεις τας οποίας αύτη ήθελεν ορίσει, ενδεδειγμένας υπηρεσίας εις τραπέζας και εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα.