Η Τράπεζα ως τραπεζίτης, κ.λ.π., της Κυβερνήσεως

46.-(1) Εκτός οσάκις ο Υπουργός άλλως ήθελεν ορίσει προς το δημόσιον συμφέρον αναφορικώς προς ωρισμένας οικονομικάς συναλλαγάς, η Τράπεζα ενεργεί ως οικονομικός πράκτωρ και τραπεζίτης της Κυβερνήσεως.

(2) Η Τράπεζα δύναται ωσαύτως να ασκή αρμοδιότητας οικονομικού πράκτορος και τραπεζίτου δι’ οιανδήποτε Κοινοτικήν Συνέλευσιν, δι’ οιονδήποτε δήμον ή νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου εν τη Δημοκρατία, συμφώνως προς ειδικάς διευθετήσεις γενομένας μεταξύ της Τραπέζης και της οικείας Κοινοτικής Συνελεύσεως, ή του οικείου δήμου, ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, και εντός των καθορισθέντων διά των τοιούτων διευθετήσεων πλαισίων.