Καθήκοντα Τραπέζης ως τραπεζίτου, κ.λ.π., δυνάμει του άρθρου 46

47. Η Τράπεζα εν τη ιδιότητι αυτής ως οικονομικού πράκτορος και τραπεζίτου της Κυβερνήσεως-

(α) είναι, τηρουμένων των εν άρθρω 63 διατάξεων, ο επίσημος θεματοφύλαξ της Κυβερνήσεως, και δέχεται καταθέσεις, και ενεργεί πληρωμάς διά λογαριασμόν της Κυβερνήσεως:

Νοείται ότι η Τράπεζα δύναται, μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν του Υπουργού, να επιλέξη τραπέζας ή εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα, ίνα ενεργώσιν εν ονόματι και διά λογαριασμόν αυτής, ως επίσημοι θεματοφύλακες της Κυβερνήσεως εις τόπους ένθα η Τράπεζα δεν έχει υποκαταστήματα˙

(β) είναι ο διαχειριστής των διαφόρων ταμείων του δημοσίου, συμφώνως προς διευθετήσεις αίτινες ήθελον γενή μεταξύ της Τραπέζης και του Υπουργού˙

(γ) τηρουμένων των διευθετήσεων των γενομένων μεταξύ της Τραπέζης και της Κυβερνήσεως, ή των υπηρεσιών αυτής, ή της οικείας Κοινοτικής Συνελεύσεως, του οικείου δήμου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, είναι ο διαχειριστής του δημοσίου χρέους, περιλαμβανομένης της εκδόσεως και της εξυπηρετήσεως ομολογιών και ετέρων χρεωγράφων της Κυβερνήσεως και ιδρυμάτων αυτής, Κοινοτικής τινος Συνελεύσεως, δήμου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου εν τη Δημοκρατία˙

(δ) πληρώνει, διαβιβάζει, εισπράττει ή θέτει υπό την νόμιμον αυτής φύλαξιν χρήματα εν τη Δημοκρατία ή εν τη αλλοδαπή˙

(ε) αγοράζει, πωλεί, μεταβιβάζει, ή θέτει υπό την νόμιμον αυτής φύλαξιν επιταγάς, συναλλαγματικάς και χρεώγραφα˙

(στ) εισπράττει παν ποσόν, συγκείμενον εκ κεφαλαίου, ή τόκων, όπερ ήθελε προκύψει εκ της διά λογαριασμόν της Κυβερνήσεως γενομένης πωλήσεως χρεωγράφων ή ετέρων περιουσιακών στοιχείων, ή παν τοιούτον ποσόν όπερ ήθελε περιέλθει εις την Κυβέρνησιν ως εκ της κατοχής χρεωγράφων ή ετέρων περιουσιακών στοιχείων˙

(ζ) αγοράζει, πωλεί, μεταβιβάζει, ή λαμβάνει υπό την φύλαξιν αυτής χρυσόν, άργυρον και εξωτερικόν συνάλλαγμα.