Ουδείς τόκος καταβάλλεται υπό της Τραπέζης και ουδεμία πληρωμή καταβάλλεται αυτή

48.-(1) Η Τράπεζα ουδένα τόκον καταβάλλει επί καταθέσεων άτινας κρατεί συμφώνως τη παραγράφω (α) του άρθρου 47.

(2) Εκτός εάν άλλως συμφωνηθή, η Τράπεζα ουδεμίαν αμοιβήν λαμβάνει διά τας παρεχομένας τη Κυβερνήσει υπηρεσίας.