Χορηγήσεις προς την Κυβέρνησιν

49.-(1) H Tράπεζα διά να αντισταθμίση τας μεταξύ εισπράξεων και πληρωμών της Κυβερνήσεως υφισταμένας διακυμάνσεις, δύναται να παρέχη εις την Κυβέρνησιν απ’ ευθείας χορηγήσεις.

(2) Το ποσόν των τοιούτων εν εκκρεμότητι χορηγήσεων εν ουδενί χρόνω δύναται να υπερβαίνη τα είκοσι πέντε επί τοις εκατόν των προϋπολογισμένων τακτικών εσόδων της Κυβερνήσεως, διά το οικονομικόν έτος καθ’ ο πρόκειται να διενεργηθή η χορήγησις.

Νοείται ότι από την ημέρα έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 1993 το πιο πάνω ποσοστό του είκοσι πέντε επί τοις εκατόν αυξάνεται σε σαράντα επί τοις εκατόν και από την 1η Μαρτίου 1993 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1994 το πιο πάνω ποσοστό αυξάνεται σε σαράντα δύο και μισό επί τοις εκατόν από δε την 1η Ιανουαρίου 1995 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1995 το εν λόγω ποσοστό περιορίζεται σε σαράντα επί τοις εκατόν από δε την 1η Ιανουαρίου 1996 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996 το εν λόγω ποσοστό περιορίζεται σε τριάντα οκτώ τοις εκατόν από δε την 1η Ιανουαρίου 1997 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1997 το εν λόγω ποσοστό περιορίζεται στο τριάντα έξι τοις εκατόν από δε την 1η Ιανουαρίου 1998 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002 το εν λόγω ποσοστό περιορίζεται σε τριάντα τέσσερα τοις εκατόν.

(3) Αι τοιαύται απ’ ευθείας χορηγήσεις είναι αποπληρωτέαι ουχί βραδύτερον των εξ μηνών των επομένων του τέλους του οικονομικού έτους της Δημοκρατίας.