Όροι συναλλαγών μεθ’ ετέρων τραπεζών

40. Η Τράπεζα δύναται να καθορίση τους όρους και προϋποθέσεις υφ’ ων διέπονται αι συναλλαγαί αυτής μετά τραπεζών και ετέρων εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων.