Εφαρμογή των μέτρων, κ.λ.π.

39. Άπαντα τα γενικής εφαρμογής μέτρα, τα καθοριζόμενα υπό της Τραπέζης δυνάμει του παρόντος Μέρους, θα δημοσιεύωνται και ανακοινούνται προσηκόντως ομού μετά των ημερομηνιών ενάρξεως της ισχύος αυτών, κατά τρόπον καθοριζόμενον υπό της Τραπέζης, οι δε δυνάμει του παρόντος Μέρους γενόμενοι Κανονισμοί θα δημοσιεύωνται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.