Καθορισμός τρόπου εργασίας ετέρων τραπεζών

38.-(1) Αναφορικώς προς τα δάνεια, χορηγήσεις, ή επενδύσεις των τραπεζών και ετέρων εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων, η Τράπεζα δύναται:

(α) να καθορίση τους σκοπούς δι’ ους αι τοιαύται πράξεις δύνανται να διενεργηθώσιν, ή να μη διενεργηθώσιν˙

(β) να καθορίση το ανώτατον όριον λήξεως ή, εις την περίπτωσιν δανείων, χορηγήσεων ή πιστωτικών επιστολών, τον Τύπον και το ποσόν της απαιτουμένης ασφαλείας˙

(γ) να καθορίση όρια δι’ οιανδήποτε κατηγορίαν δανείων, χορηγήσεων και επενδύσεων, ή διά το οφειλόμενον ολικόν ποσόν.

(2) Εις περίπτωσιν καθ’ ην τα δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) καθορισθέντα όρια είναι υπό μορφήν διατηρήσεως σχέσεως τινος ρευστού ενεργητικού και στοιχείων παθητικού, η Τράπεζα θα καθορίζη τα εκάστοτε υπό την έννοιαν ρευστού ενεργητικού εμπίπτοντα στοιχεία και τα στοιχεία παθητικού έναντι των οποίων η ρηθείσα σχέσις θα διατηρήται.