ΜΕΡΟΣ VI ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
Επιτόκια

36.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Τόκου Νόμου ή παντός ετέρου εν ισχύϊ νόμου αφορώντος εις τον τόκον, η Τράπεζα:

(α) καθορίζει το επιτόκιον εις ο η Τράπεζα είναι διατεθειμένη να αναπροεξοφλήση ή προεξοφλήση αξιόγραφα πληρούντα τας προς τούτο προϋποθέσεις·

(β) δύναται να παράσχη χορηγήσεις ή δάνεια εις τραπέζας και έτερα εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα˙

(γ) δύναται να καθορίση το ανώτατον και κατώτατον επιτόκιον, ή αμφότερα, άτινα τράπεζαι και έτερα εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα δύνανται να χρεώνωσι επί διαφόρων κατηγοριών δανείων και χορηγήσεων, ή επί ετέρων πιστωτικών συναλλαγών ή να καταβάλλωσιν επί των διαφόρων κατηγοριών καταθέσεων.

(2) Η Τράπεζα δύναται να καθορίση διάφορα επιτόκια διά διαφόρους κατηγορίας συναλλαγών και καταθέσεων.

Υποχρέωσις προς διατήρησιν ωρισμένου ενεργητικού παρά τη Τραπέζη

37.-(1) Η Τράπεζα δύναται από καιρού εις καιρόν να απαιτή όπως αι τράπεζαι και έτερα εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα τηρώσι παρά τη Τραπέζη υπόλοιπον ίσον κατ’ ανώτατον όριον προς είκοσι επί τοις εκατόν των εκ καταθέσεων υποχρεώσεων αυτών.

(2) Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις και ίνα προστατευθή η εσωτερική και εξωτερική σταθερότης του νομίσματος, η Τράπεζα δύναται, τη εγκρίσει του Υπουργού, να απαιτήση παρά των τραπεζών και των εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων όπως τηρώσι παρά τη Τραπέζη υπόλοιπον ουχί μείζον των δέκα επί τοις εκατόν των εκ καταθέσεων υποχρεώσεων αυτών, πέραν του απαιτουμένου δυνάμει του εδαφίου (1) τοιούτου.

(3) Εντός των ανωτέρω ορίων η Τράπεζα δύναται να καθορίση διάφορα ποσοστά επί καταθέσεων όψεως, καταθέσεων ταμιευτηρίου και καταθέσεων επί προθεσμία.

(4) Η Τράπεζα δύναται να εκδώση Κανονισμούς καθορίζοντας τας ποικίλας κατηγορίας καταθέσεων έναντι των οποίων δέον όπως τηρήται το απαιτούμενον απόθεμα, ως και την μέθοδον υπολογισμού των τοιούτων αποθεμάτων.

(5) Του καθορισμού ή της μεταβολής της υποχρεώσεως προς τήρησιν κατωτάτου αποθέματος συμφώνως τω παρόντι άρθρω προηγείται κατόπιν ειδοποιήσεως δεκαπέντε τουλάχιστον ημερών προς τας οικείας τραπέζας και λοιπά οικονομικά ιδρύματα.

(6) Το κατώτατον ποσοστόν αποθέματος το καθοριζόμενον υπό της Τραπέζης συμφώνως τω παρόντι άρθρω, είναι ομοιόμορφον δι’ απάσας τα τραπέζας και τα λοιπά εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα της αυτής κατηγορίας.

(7) Εάν τράπεζα τις ή εξουσιοδοτημένον οικονομικόν ίδρυμα δεν συμμορφωθή προς την περί τηρήσεως κατωτάτου αποθέματος υποχρέωσιν, εκτός των προβλεπομένων εν άρθρω 59 κυρώσεων, η τράπεζα ή το ίδρυμα δυνατόν να υπόκειται εις την διενέργειαν τοιούτων προσθέτων καταθέσεων προς την Τράπεζαν, ως η Τράπεζα ήθελε διά Κανονισμών καθορίσει εις ην δε περίπτωσιν η τοιαύτη τράπεζα ή το τοιούτον εξουσιοδοτημένον οικονομικόν ίδρυμα εμμένει και δεν συμμορφούται προς την περί τηρήσεως κατωτάτου αποθέματος υποχρέωσιν, η Τράπεζα δύναται, επιπροσθέτως των ανωτέρω, να απαγορεύση εις την τοιαύτην τράπεζαν ή εις το τοιούτον ίδρυμα την αποδοχήν νέων καταθέσεων, την χορήγησιν νέων δανείων ή την παροχήν νέων χορηγήσεων.

Καθορισμός τρόπου εργασίας ετέρων τραπεζών

38.-(1) Αναφορικώς προς τα δάνεια, χορηγήσεις, ή επενδύσεις των τραπεζών και ετέρων εξουσιοδοτημένων οικονομικών ιδρυμάτων, η Τράπεζα δύναται:

(α) να καθορίση τους σκοπούς δι’ ους αι τοιαύται πράξεις δύνανται να διενεργηθώσιν, ή να μη διενεργηθώσιν˙

(β) να καθορίση το ανώτατον όριον λήξεως ή, εις την περίπτωσιν δανείων, χορηγήσεων ή πιστωτικών επιστολών, τον Τύπον και το ποσόν της απαιτουμένης ασφαλείας˙

(γ) να καθορίση όρια δι’ οιανδήποτε κατηγορίαν δανείων, χορηγήσεων και επενδύσεων, ή διά το οφειλόμενον ολικόν ποσόν.

(2) Εις περίπτωσιν καθ’ ην τα δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) καθορισθέντα όρια είναι υπό μορφήν διατηρήσεως σχέσεως τινος ρευστού ενεργητικού και στοιχείων παθητικού, η Τράπεζα θα καθορίζη τα εκάστοτε υπό την έννοιαν ρευστού ενεργητικού εμπίπτοντα στοιχεία και τα στοιχεία παθητικού έναντι των οποίων η ρηθείσα σχέσις θα διατηρήται.

Εφαρμογή των μέτρων, κ.λ.π.

39. Άπαντα τα γενικής εφαρμογής μέτρα, τα καθοριζόμενα υπό της Τραπέζης δυνάμει του παρόντος Μέρους, θα δημοσιεύωνται και ανακοινούνται προσηκόντως ομού μετά των ημερομηνιών ενάρξεως της ισχύος αυτών, κατά τρόπον καθοριζόμενον υπό της Τραπέζης, οι δε δυνάμει του παρόντος Μέρους γενόμενοι Κανονισμοί θα δημοσιεύωνται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.