Επιτόκια

36.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Τόκου Νόμου ή παντός ετέρου εν ισχύϊ νόμου αφορώντος εις τον τόκον, η Τράπεζα:

(α) καθορίζει το επιτόκιον εις ο η Τράπεζα είναι διατεθειμένη να αναπροεξοφλήση ή προεξοφλήση αξιόγραφα πληρούντα τας προς τούτο προϋποθέσεις·

(β) δύναται να παράσχη χορηγήσεις ή δάνεια εις τραπέζας και έτερα εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα˙

(γ) δύναται να καθορίση το ανώτατον και κατώτατον επιτόκιον, ή αμφότερα, άτινα τράπεζαι και έτερα εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα δύνανται να χρεώνωσι επί διαφόρων κατηγοριών δανείων και χορηγήσεων, ή επί ετέρων πιστωτικών συναλλαγών ή να καταβάλλωσιν επί των διαφόρων κατηγοριών καταθέσεων.

(2) Η Τράπεζα δύναται να καθορίση διάφορα επιτόκια διά διαφόρους κατηγορίας συναλλαγών και καταθέσεων.