Κέρδη ή ζημίαι ανατιμήσεως ή υποτιμήσεως

35. Κέρδη ή ζημίαι προκύπτουσαι εκ της ανατιμήσεως του εις χρυσόν ή ξένα νομίσματα καθαρού ενεργητικού ή παθητικού της Τραπέζης ως αποτέλεσμα μεταβολής της εις το άρτιον αξίας της Κυπριακής λίρας ή της νομισματικής μονάδος ετέρας χώρας, αποκλείονται του υπολογισμού των ετησίων κερδών και ζημιών της Τραπέζης και πιστούνται, ή αναλόγως της περιπτώσεως, χρεούνται, εις εκκρεμή λογαριασμόν, διενεργούνται δε διαβουλεύσεις μεταξύ της Τραπέζης και του Υπουργού περί της αποπληρωμής ή της χρησιμοποιήσεως του άνω λογαριασμού.