Νομοθεσία ελέγχου εξωτερικού συναλλάγματος

34. Η Τράπεζα, ως αντιπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, είναι υπεύθυνος διά την εφαρμογήν της εκάστοτε εν ισχύϊ εν τη Δημοκρατία νομοθεσίας περί τον έλεγχον του εξωτερικού συναλλάγματος.