Τιμαί εις ας διενεργούνται συναλλαγαί εις ξένον νόμισμα

33.-(1) Η Τράπεζα λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα ίνα διασφαλίση ότι αι ανώταται και κατώταται τιμαί εις ας διενεργούνται αι συναλλαγαί εις ξένα νομίσματα εν τη Δημοκρατία κείνται εντός των ορίων άτινα καθορίζονται υπό διεθνών συνθηκών εις ας η Δημοκρατία είναι εν των συμβαλλομένων μερών ή άτινα είναι σύμφωνα προς τας τοιαύτας συνθήκας.

(2) Η Τράπεζα προβαίνει ανά καιρούς εις δημοσίευσιν των τιμών αγοράς και πωλήσεως εις ας η Τράπεζα είναι διατεθειμένη να συναλλαγή εις τα έχοντα σημασίαν διά τας διεθνείς οικονομικάς σχέσεις της Δημοκρατίας ξένα νομίσματα.