Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι, κ.λ.π.

32.-(1) Η Τράπεζα δύναται να διορίση εξουσιοδοτημένας τραπέζας και πράκτορας με εξουσίαν του συναλλάττεσθαι εις χρυσόν ή εξωτερικόν συνάλλαγμα ή εις αμφότερα.

(2) Η Τράπεζα δύναται, συμφωνούντος του Υπουργού, να εκδώση Κανονισμούς αφορώντας εις τας εις χρυσόν και εξωτερικόν συνάλλαγμα συναλλαγάς των εξουσιοδοτημένων τραπεζών και πρακτόρων ως και εις τα εις χρυσόν και εξωτερικόν συνάλλαγμα αποθέματα αυτών.