Συναλλαγαί εις χρυσόν

31. Ανεξαρτήτως παντός εν ετέρω εκάστοτε εν ισχύϊ νόμω διαλαμβανομένου, η Τράπεζα δύναται να εισάγη, εξάγη, αγοράζη, πωλή, κατέχη, ή άλλως συναλλάττηται εις χρυσόν.