Συναλλαγαί εις εξωτερικόν συνάλλαγμα

30. Η Τράπεζα δύναται να διενεργή συναλλαγάς εις εξωτερικόν συνάλλαγμα, μόνον μετά-

(α) τραπεζών εχουσών εξουσίαν του συναλλάττεσθαι εις εξωτερικόν συνάλλαγμα, ή μετά προσώπων εχόντων εξουσίαν του συναλλάττεσθαι εις εξωτερικόν συνάλλαγμα, οίτινες δεν είναι αδειούχοι τράπεζαι εν τη Δημοκρατία˙

(β) μετά της Κυβερνήσεως ή οιωνδήποτε των ιδρυμάτων αυτής˙

(γ) μετά ξένων κεντρικών τραπεζών, ξένων τραπεζών ή ξένων οικονομικών ιδρυμάτων˙

(δ) μετά ξένων Κυβερνήσεων ή ιδρυμάτων αυτών˙

(ε) μετά διεθνών οικονομικών ιδρυμάτων.