Δοσοληψίαι εις εξωτερικόν συνάλλαγμα

29.-(1) Η Τράπεζα δύναται να αγοράζη, πωλή ή να δέχηται καταθέσεις παντός τύπου εξωτερικού συναλλάγματος. Η Τράπεζα κατά την αγοράν ή πώλησιν εξωτερικού συναλλάγματος δύναται να συναλλάττηται τοις μετρητοίς ή επί προθεσμία.

(2) Η Τράπεζα δύναται να κρατή υπόλοιπα, ων η αξία εκφράζεται εις ξένον νόμισμα, παρά τραπέζαις του εξωτερικού ή τους εν τη αλλοδαπή αντιπροσώπους ή πράκτορας αυτών, δύναται δε να επενδύση κατά το δοκούν τα τοιαύτα υπόλοιπα εις αμέσως ρευστοποιήσιμα εξωτερικά χρεώγραφα.