Ποσοστόν διεθνών αποθεμάτων

28.-(1) Το απόθεμα, ως τούτο καθορίζεται εν άρθρω 27, δέον να είναι εν παντί χρόνω ίσον προς τριάκοντα τουλάχιστον επί τοις εκατόν της αξίας του ολικού ποσού των εν κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και νομισμάτων και των υποχρεώσεων όψεως της Τραπέζης.

Νοείται ότι εις περίπτωσιν καθ’ ην οιονδήποτε των εν κυκλοφορία νομισμάτων περιέχει χρυσόν ή άργυρον, η αξία της εις χρυσόν ή άργυρον περιεκτικότητος αυτού, δύναται να αφαιρήται εκ της αντιστοίχου ονομαστικής αυτού αξίας.

(2) Εάν το καθοριζόμενον εν άρθρω 27 απόθεμα ενδέχεται να υποστή μείωσιν κατά τοιούτον τρόπον ώστε να θέση εν κινδύνω την κατάστασιν των αποθεμάτων της Τραπέζης, η Τράπεζα οφείλει να υποβάλη προς το Υπουργικόν Συμβούλιον διά του Υπουργού έκθεσιν περί των αιτίων άτινα δυνατόν να οδηγήσωσιν εις την τοιαύτην μείωσιν των αποθεμάτων και να προτείνη μέτρα άτινα κατά την κρίσιν αυτής πιθανόν να θεραπεύσωσι την κατάστασιν.