Αποθέματα έναντι τραπεζογραμματίων, κ.λ.π.

27.-(1) Η Τράπεζα διατηρεί εν τω ενεργητικώ αυτής απόθεμα χρυσού, αλλοδαπού ενεργητικού συγκειμένου εξ εξωτερικού συναλλάγματος, ή εκ των προβλεπομένων εν εδαφίω (2) εξωτερικών χρεωγράφων.

(2) Το Συμβούλιον δύναται εκάστοτε-

(α) να καθορίζη το εξωτερικόν συνάλλαγμα όπερ δύναται να αποτελέση μέρος των εν εδαφίω (1) μνημονευομένων αποθεμάτων˙

(β) να καθορίζη τας ποικίλας κατηγορίας εξωτερικών χρεωγράφων και πιστωτικών τίτλων ους η Τράπεζα δύναται να κατέχη δυνάμει του εδαφίου (1).