Κανονισμοί αφορώντες εις κατεστραμμένα τραπεζογραμμάτια και νομίσματα

26. Η Τράπεζα εκδίδει Κανονισμούς δημοσιευομένους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, εν οις προβλέπονται οι όροι υφ’ ους κατεστραμμένα, παραποιημένα ή άλλως πως ελαττωματικά τραπεζογραμμάτια ή νομίσματα δύνανται να αλλαγώσιν εν τη Τραπέζη.