Νομίμως κυκλοφορούν χρήμα, τα υπό της Τραπέζης εκδιδόμενα τραπεζογραμμάτια και νομίσματα

25.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) τραπεζογραμμάτια και νομίσματα εκδιδόμενα υπό της Τραπέζης είναι το νομίμως κυκλοφορούν χρήμα και γίνονται αποδεκτά άνευ περιορισμού ως προς το ποσόν, εν τω διακανονισμώ απάντων των χρεών, δημοσίων τε και ιδιωτικών.

(2) Χαρτονομίσματα άτινα εξεδόθησαν ή άτινα λογίζονται εκδοθέντα υπό του Εφόρου επί του Νομίσματος δυνάμει του άρθρου 11 ή του άρθρου 24 του περί Νομίσματος Νόμου, και νομίσματα νομίμως κυκλοφορούντα εν τη Δημοκρατία δυνάμει των άρθρων 2 και 9 του ως άνω Νόμου, θα παραμείνωσι νομίμως κυκλοφορούν χρήμα, μέχρις ου αποσυρθώσι της κυκλοφορίας συμφώνως τω εδαφίω (3).

(3) Η Τράπεζα δύναται διά γνωστοποιήσεως αυτής δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας να κηρύξει ότι ωρισμέναι εκδόσεις ή αξίαι τραπεζογραμματίων ή νομισμάτων έπαυσαν να είναι νομίμως κυκλοφορούν χρήμα αφ’ ωρισμένης ημερομηνίας. Διά της άνω γνωστοποιήσεως δέον όπως καθορίζηται εύλογος τις προθεσμία εν η τα τοιαύτα τραπεζογραμμάτια ή νομίσματα θα ανταλλάσσωνται εις την Τράπεζαν δι’ ετέρων άτινα κατά τον τρέχοντα χρόνον είναι έγκυρον νομίμως κυκλοφορούν χρήμα.