Αξία και τύπος τραπεζογραμματίων και νομισμάτων

24.-(1) Η αξία, αι επιγραφαί, ο τύπος, η ύλη και τα λοιπά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των τραπεζογραμματίων και των νομισμάτων καθορίζονται, τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος, υπό της Τραπέζης κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Η Τράπεζα δημοσιεύει εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας τας αξίας και τα λοιπά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των τραπεζογραμματίων και νομισμάτων άτινα η Τράπεζα σκοπεύει να εκδώσει δυνάμει του άρθρου 23.